نوشته‌ها

سالن ماساژ رسالت | 09216930971

سالن ماساژ رسالت

سه ضربه نیمه ماه به اطراف کشتی انجام دهید
استخوان کتف.
بین استخوان کتف و کتف
ستون فقرات در ستون فقرات و در امتداد آن
و منطقه
با استفاده از پدهای ، یک الگوی را در زاویه زیرین دوربین ردیابی کنید. ماساژ

 ماساژ رسالت

کتف، در داخل مرزه‌ای داخلی.
* برای ادامه انجام ضربه بدون آسیب زدن به مچ دست تان
به این طرف و آن طرف بروید و به سمت ذوزنقه‌ای ادامه دهید. سالن ماساژ رسالت

 مرکز ماساژ در رسالت

به گردن.
* زمانی که به درون فشار وارد می‌کنید،
سرش را تکان نده.
به تکه صورت.
* انگشت خود را برای کمک به تثبیت خود گسترش دهید.
* اگر انگشت شست شما واقعا دردناک است، می‌توانید از انگشتان خود استفاده کنید.

خدمات ماساژ در رسالت

شما می‌توانید از آرنج خود استفاده کنید، اما باید آخرین بار باشد
پناه‌گاه. باید خیلی مراقب باشید و کنترل خود را به دست بگیرید.

* مطمئن شوید که گردنش را خفه نکنید

ماساژور خانم در رسالت

ماساژ دستی را انجام دهید
* از پاشنه کف دست خود برای تماس با پوست و چنگ زدن استفاده کنید
آن را با دست دیگر خود بگیرید.
تماس دست با پوست اساسا به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد

ماساژور آقا در رسالت

و آن را راهنمایی می‌کند و هدایت می‌کند.
* پاهای خود را پهن کنید، شانه‌ها را پایین بکشید، استراحت کنید و استراحت کنید.
به پاهایتان اجازه دهید حرکت را انجام دهد.
* در فرآیندهای فشار وارد نکنید. فقط روی میز .
گروهی از ماهیچه‌ها از ستون فقرات دور می‌شوند.

ماساژ تایلندی در رسالت

کار خود را انجام دهید و برای رسیدن به بیشتر تلاش کنید
بلند شو.
* شانه‌های خود را فرو نیندازید و به جلو نگاه کنید. این طور …
روی آستین سخت نگیر.
بگذارید ماهیچه‌های استخوان کتف خود را پس بگیرند
آن را محکم به قسمت قفسه‌سینه بدن متصل کنید.

ماساژ سوئدی در رسالت

این خیلی امن‌تر است و از هر گونه آسیب جلوگیری می‌کند.
آستین و ماهیچه‌های را.
* خم نشوید و بگذارید دست‌هایتان این کار را بکنند
حرکت. پشت سرت درد خواهد داشت.
* در پاشنه دست‌راست و نوع دست‌راست تان
بافت را بچرخانید.

ماساژ درمانی در رسالت

این هم مثل یک رقص قدیمی کلم است.
به نوعی باسن خود را بچرخانید و کلم را انجام دهید